ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/134/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020 r
Nr aktu prawnego
XIX/134/20
Status
-
Lp: 62
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037.
Nr aktu prawnego
XIX/133/20
Status
-
Lp: 63
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/132/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XVIII/132/20
Status
-
Lp: 64
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/131/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020- 2022".
Nr aktu prawnego
XVII/131/20
Status
-
Lp: 65
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/130/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XVII/130/20
Status
-
Lp: 66
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/129/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 219/3, położonej w obrębie Urowo.
Nr aktu prawnego
XVII/129/20
Status
-
Lp: 67
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/128/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na budowę pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie.
Nr aktu prawnego
XVII/128/20
Status
-
Lp: 68
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/127/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Województwa Warmińsko - Mazurskiemu na budowę wieży widokowej służącej do celów edukacyjno - turystycznych w Zalewie nad jeziorem Ewingi.
Nr aktu prawnego
XVII/127/20
Status
-
Lp: 69
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/126/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N gr. województwa (Latkowo) - Bajdy - Zalewo - etap I"
Nr aktu prawnego
XVII/126/20
Status
-
Lp: 70
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barty na lata 2020 - 2027.
Nr aktu prawnego
XVII/125/20
Status
-
Lp: 71
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/124/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalewie zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów Niebezpiecznych w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo (zrekultywowanym, obecnie zamkniętym) oraz Gminnym Składowiskiem Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo (zrekultywowanym, obecnie zamkniętym)
Nr aktu prawnego
XVII/124/20
Status
-
Lp: 72
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/123/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XVII/123/20
Status
-
Lp: 73
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/122/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2020 rok"
Nr aktu prawnego
XVII/122/20
Status
-
Lp: 74
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/121/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51/9, obręb 2 Zalewo
Nr aktu prawnego
XVII/121/20
Status
-
Lp: 75
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/120/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo gmina Zalewo, pod nazwą "Plan Urowo"
Nr aktu prawnego
XVII/120/20
Status
-
Lp: 76
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/119/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Gminie Zalewo.
Nr aktu prawnego
XVII/119/20
Status
-
Lp: 77
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/118/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Status
-
Lp: 78
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVII/117/20
Status
-
Lp: 79
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/116/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020-2037.
Nr aktu prawnego
XVII/116/20
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji