ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Referat Rozwoju Lokalnego
 
Do właściwości i zadań Referatu Rozwoju Lokalnego należą działania związane z rozwojem Miastai Gminy, prowadzeniem koordynacji i współdziałania w zakresie zamówień publicznych, promocją gminy oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom, a a szczególności:
 
1. W zakresie rozwoju gminy:
 1. inicjatywy mające na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy,
 2. opracowywanie programów gospodarczych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych,
 3. kreowanie polityki informacyjnej Gminy,
 4. bieżące analizowanie zagadnień zawartych w strategii Gminy oraz jej monitorowanie i aktualizowanie,
 5. realizacja zadań związanych z przynależnością Gminy do związków gmin i stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem.
2. W zakresie zamówień publicznych:
 1. stanowisko organizuje proces zamówień publicznych i czuwa nad jego prawidłową realizacją poprzez:
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych,
 • informowanie pracowników Urzędu w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych wraz z opracowywaniem szczegółowych procedur w tym zakresie.
3. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
 1. aktywne działania na rzecz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zadań,
 2. odzwierciedlonych w przygotowanych dokumentach strategicznych poprzez:
 • koordynowanie i opracowywanie projektów dokumentów strategicznych dla gminy, w tym w szczególności Strategii gminy oraz monitorowanie ich realizacji i opracowywanie informacji w tym zakresie.
 • prowadzenie ewidencji dokumentów własnych i obcych, stanowiących o kierunkach rozwoju gminy,
 • aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań gminy,
 • gromadzenie informacji o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych, zwłaszcza w zakresie środków z Unii Europejskiej i przygotowywanie propozycji ich wykorzystania,
 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków o pozyskanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać działania Urzędu w zakresie pozyskania środków,
 • nadzór nad wykorzystywaniem środków zewnętrznych i rozliczaniem środków zewnętrznych.
4. W zakresie promocji gminy:
 1. prowadzeniem banku informacji o Gminie,
 2. kompleksowa promocja Gminy( gospodarcza, turystyczna, inwestycyjna), w kraju i zagranica oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych, turystycznych i inwestycyjnych,
 3. utworzeniem i prowadzeniem banku ofert inwestycyjnych,
 4. opracowywaniem materiałów informacyjnych i reklamowych.
 5. rozwijaniem wszechstronnej współpracy partnerskiej z miastami w kraju i za granicą,
 6. organizacja kontaktów zagranicznych Burmistrza i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,
 7. organizacja kontaktów zagranicznych i krajowych, w szczególności z miastami partnerskimi, i współpraca w tym zakresie z instytucjami i organizacjami w Polsce,
 8. stworzeniem i prowadzeniem wykazu podmiotów gospodarczych, instytucji kulturalnych i oświatowych, rejestru stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy dla potrzeb Burmistrza i Urzędu,
 9. monitorowaniem potrzeb turystów,
 10. merytoryczna obsługa strony internetowej Urzędu.
5. W zakresie spraw przeciwalkoholowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
 1. działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych,
 2. przeprowadzanie analizy problemów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i przemocą w rodzinie oraz stanu zasobu w dziedzinie ich rozwiązywania,
 3. przygotowywanie i przedkładanie Burmistrzowi projektów gminnych programów:
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • przeciwdziałania narkomanii,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 1. ogłaszanie i prowadzenie konkursów ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnych programów,
 2. realizacja i koordynacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,,
 4. organizowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 5. prowadzenie spraw oraz najszerzej rozumiana współpraca i koordynacja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych,
 6. wsparcie techniczne organizacji pozarządowych,
 7. realizacja innych zadań określanych corocznie w gminnych programach,
 8. realizacja zadań związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
6. Realizacja, na obszarze Gminy, zadań wynikających z przepisów prawnych w dziedzinie kultury, sportu i turystyki:
 1. przygotowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury, sportu i turystyki,
 2. udział w organizacji imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
 3. prowadzenie dokumentacji statystycznej dotyczącej kultury, sportu i turystyki,
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sportu i turystyki,
 5. współdziałanie w zakresie realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 6. prowadzenie ewidencji instytucji kultury i obiektów turystycznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Zalewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Makowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-24 13:12:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-24 13:13:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-24 13:13:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »