ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja Dostępności na dzień 30 marca 2022r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI na dzień 30.03.2022r.
Informacja ogłoszona dnia 30.03.2022 przez Administrator Systemu
Deklaracja dostępności cyfrowej
 
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Miejski w Zalewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://bip.zalewo.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.zalewo.pl/.
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa http://bip.zalewo.pl/ jest częściowo zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
 
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2022r.
 
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Miejski w Zalewie.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie http://checkers.eiii.eu/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym ( 99.84%).
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 30.03.2022r.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony http://bip.zalewo.pl/– 01.03.2020
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie http://bip.zalewo.pl/ skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
  4. Pod adresem http://bip.zalewo.pl/dostępne są:
   • Dane teleadresowe siedziby Urzędu Miejskiego w Zalewie
   • Informacje o dostępności architektonicznej
   • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
   • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)
  5. Pod adresem http://bip.zalewo.pl/kontakt/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
  6. Pod adresem http://bip.zalewo.pl/ dostępny jest numer telefonu 897588377 wew. 36, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej osobie odpowiedzialnej. Osobą kontaktową jest Andrzej Lichacz  http://bip.zalewo.pl/. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89-758-83-77 wew. 36.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  7. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu  bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową  lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu  7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  8. Urząd Miejski w Zalewie dokłada wszelkich starań, aby dostępność  i użyteczność strony internetowej http://bip.zalewo.pl/ była  na poziomie WCAG 2.1.
 
 
 • Dostępność architektoniczna
 • Siedziba Urzędu Miejskiego w Zalewie mieści się przy ul. Częstochowskiej 8. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 • Podjazd jest zabezpieczony barierkami.
 • W budynku nie ma windy, w razie potrzeby pracownicy schodzą  do osób niepełnosprawnych do Sali Obsługi Interesanta.
 • Budynek składa się z 2 kondygnacji:
 
Na parterze znajduje się:
 1. Sala Obsługi Interesanta
 2. Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Dowodów Osobistych
 3. Referat Finansowy
 4. Referat Organizacyjny – Ewidencja ludności, Ewidencja działalności gospodarczej, sprawy OSP, OC
 5. Sala Sesyjna
 6. Kasa
 7. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
Na I piętrze znajduje się:
 1. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Zalewie
 2. Referat Organizacyjny - Biuro Rady Miejskiej
 3. Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 4. Referat Inwestycji Komunalnych
 5. Referat Rozwoju Lokalnego
 
Na I piętrze znajdują się również odrębne jednostki organizacyjne: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Zalewie oraz Biblioteka Publiczna w Zalewie.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym  i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 
 
 
 
 • Dostępność dla osób niesłyszących
 
Osoby niesłyszące -  przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Zalewie  - mogą wcześniej zgłosić  zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego (co najmniej 3 dni robocze wcześniej).
Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).
Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail:  ,  faxem na nr: 89 758 82 72, pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Zalewie
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo
oraz telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej pod nr telefonu: 89 758 83 77.
W przypadku braku możliwości zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego, Urząd Miejski w Zalewie zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Zalewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-30 09:45:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-30 09:45:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-30 09:45:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI na dzień 29.03.2021r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności cyfrowej
 
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Miejski w Zalewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://bip.zalewo.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.zalewo.pl/.
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa http://bip.zalewo.pl/ jest częściowo zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
 
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Miejski w Zalewie.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie http://checkers.eiii.eu/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym ( 99.84%).
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 29.03.2021r.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony http://bip.zalewo.pl/– 01.03.2020
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie http://bip.zalewo.pl/ skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
  4. Pod adresem http://bip.zalewo.pl/dostępne są:
   • Dane teleadresowe siedziby Urzędu Miejskiego w Zalewie
   • Informacje o dostępności architektonicznej
   • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
   • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)
  5. Pod adresem http://bip.zalewo.pl/kontakt/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
  6. Pod adresem http://bip.zalewo.pl/ dostępny jest numer telefonu 897588377 wew. 36, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej osobie odpowiedzialnej. Osobą kontaktową jest Andrzej Lichacz  http://bip.zalewo.pl/. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89-758-83-77 wew. 36.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  7. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu  bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową  lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu  7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  8. Urząd Miejski w Zalewie dokłada wszelkich starań, aby dostępność  i użyteczność strony internetowej http://bip.zalewo.pl/ była  na poziomie WCAG 2.1.
 
 
 • Dostępność architektoniczna
 • Siedziba Urzędu Miejskiego w Zalewie mieści się przy ul. Częstochowskiej 8. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 • Podjazd jest zabezpieczony barierkami.
 • W budynku nie ma windy, w razie potrzeby pracownicy schodzą  do osób niepełnosprawnych do Sali Obsługi Interesanta.
 • Budynek składa się z 2 kondygnacji:
 
Na parterze znajduje się:
 1. Sala Obsługi Interesanta
 2. Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Dowodów Osobistych
 3. Referat Finansowy
 4. Referat Organizacyjny – Ewidencja ludności, Ewidencja działalności gospodarczej, sprawy OSP, OC
 5. Sala Sesyjna
 6. Kasa
 7. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
Na I piętrze znajduje się:
 1. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Zalewie
 2. Referat Organizacyjny - Biuro Rady Miejskiej
 3. Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 4. Referat Inwestycji Komunalnych
 5. Referat Rozwoju Lokalnego
 
Na I piętrze znajdują się również odrębne jednostki organizacyjne: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Zalewie oraz Biblioteka Publiczna w Zalewie.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym  i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 
 
 
 
 • Dostępność dla osób niesłyszących
 
Osoby niesłyszące -  przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Zalewie  - mogą wcześniej zgłosić  zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego (co najmniej 3 dni robocze wcześniej).
Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).
Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: ,  faxem na nr: 89 758 82 72, pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Zalewie
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo
oraz telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej pod nr telefonu: 89 758 83 77.
W przypadku braku możliwości zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego, Urząd Miejski w Zalewie zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Zalewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-29 13:43:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-29 13:43:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-29 13:53:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »