ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.)

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie BIP
Jeśli dla danej informacji sektora publicznego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmioty pobierające tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
 
1.  poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miejskiego w Zalewie,
2. poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych,
3. poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu prawa. 
Zakres odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Zalewie za udostępnione informacje
Urząd Miejski w Zalewie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość.
Opłaty za ponowne wykorzystywanie
 
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. 
II. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
Warunki ponownego wykorzystywania.
Burmistrz Zalewa może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. 
Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
Urząd Miejski w Zalewie przekazuje na wniosek informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.  Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów może zostać nałożona opłata. 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wniosek powinien zawierać w szczególności:
   1. nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek,
   2. imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji,
   3. adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) - ePUAP),
  4. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane oraz źródło udostępniania lub przekazania,
   5. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
   6. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych,
   7. wskazanie:
       - sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem,e-PUAP, listownie), albo
      - sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu (UWAGA! Dotyczy wyłącznie wniosku o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywisty informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu). 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć:
 
  1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu na platformie ePUAP na adres: /UMZalewo/SkrytkaESP (wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP),
  2. elektronicznie na adres e-mail: ,
  3. pocztą na adres: Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo,
  4. osobiście w siedzibie Urzędu. 
Terminy
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamiamy o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Ograniczenia 
Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy) wynikające m.in.:
   - z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
   - ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
   - z przepisów innych ustaw;
  - z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu od oferty
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miejski w Zalewie o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia Urzędu przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez Urząd decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 259) i, z tym że:
     - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
     - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Zalewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-02 14:24:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-02 14:25:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-03 08:02:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »