ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/246/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwie Śliwa.
Nr aktu prawnego
XXIX/246/21
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/245/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Boreczno.
Nr aktu prawnego
XXIX/245/21
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/244/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XXIX/244/21
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/243/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane gminnym transportem zbiorowym, którego organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIX/243/21
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/242/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIX/242/21
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/241/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zalewo a Gminą Iława dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XXIX/241/21
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/240/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 392, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXIX/240/21
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/239/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki: Nr 30/2, Nr 30/4, Nr 30/5, Nr 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, oraz 30/11, położone w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXIX/239/21
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/238/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 19 kwietnia 2021r. złożonej przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Borecznie przeciwko połączeniu klas II i III Szkoły Podstawowej w Borecznie w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie zajęć muzyki, plastyki i wychowania fizycznego.
Nr aktu prawnego
XXIX/238/21
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/237/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXVIII/218/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu.
Nr aktu prawnego
XXIX/237/21
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/236/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXIX/236/21
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/235/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
XXIX/235/21
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/234/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/234/21
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/233/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/233/21
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/232/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXIX/323/21
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/231/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uznania za niezasadną petycji z dnia 17 kwietnia 2021r. złożonej przez Instytut Strategie 2050 przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w przedmiocie zamieszczania w uchwale Rady Miejskiej o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przepisów dających uprawnienie Burmistrzowi do oddania w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym bez konieczności spełniania wymagań kryterium dochodowego oraz osobom wychodzącym z systemu pieczy zastępczej bez konieczności spełniania wymagań dotyczących warunków zamieszkania oraz kryterium dochodowego.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/231/21
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/230/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/230/21
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/229/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 30/8 o powierzchni 0,0371 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/229/21
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/228/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Boreczno.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/228/21
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/227/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Śliwa
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/227/21
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/226/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Zalewo składników mienia komunalnego do korzystania.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/226/21
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/225/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N gr. województwa (Latkowo) – Bajdy – Zalewo– etap II".
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/225/21
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/224/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści uchwały Nr XXIII/177/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/124, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/224/21
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/223/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 519/3, położona w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/223/21
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/222/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 143/26, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/222/21
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/221/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 125, o powierzchni 0,0041 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 26 m2
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/221/21
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/220/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 125, o powierzchni 0,0118 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 22 m2
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/220/21
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/219/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/219/21
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/218/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/218/21
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/217/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/217/21
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji