ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/327/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXIX/327/22
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/326/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażakom ratownikom OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
XXXIX/326/22
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/325/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/253/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zalewo na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/325/22
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/324/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r
Nr aktu prawnego
XXXIX/324/22
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/323/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039
Nr aktu prawnego
XXXIX/323/22
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/322/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, będącego jednostką organizacyjną Gminy, do wykonywania zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach przyznawania świadczeń pieniężnych podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz udzielenia w tym zakresie upoważnień.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/322/22
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/321/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2022 rok.”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/321/22
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/320/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 285/6, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/320/22
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/319/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki: Nr 91 oraz Nr 93/4 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
XXXVIII/319/22
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/318/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntów 222/3 o powierzchni 0,2527 ha oraz część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntów 223/4 o powierzchni 0,8188 ha, położonych w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/318/22
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/317/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 118/27, położona w obrębie Zalewo nr 1, na rzecz użytkownika wieczystego.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/317/22
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/316/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1307N.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/316/22
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/315/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/315/22
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/314/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie pozostawienia ponownej petycji w tej samej sprawie bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XXXVIII/314/22
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/313/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/313/22
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/312/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/312/22
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/311/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/311/22
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/310/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/310/22
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/309/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcie przez Radę Miejską w Zalewie stanowiska wobec agresji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę oraz przyjęcia zdecydowanego sprzeciwu z powodu prowadzenia przez agresora działań wojennych z pogwałceniem wszelkich konwencji międzynarodowych, zwyczajów międzynarodowych oraz zasad ogólnych uznanych przez narody cywilizowane.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/309/22
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/308/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Północ” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
XXXVII/308/22
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/307/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
Nr XXXVII/307/22
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/306/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie uznania petycji za bezzasadną.
Nr aktu prawnego
XXXVII/306/22
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/305/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie dokonania zmian w treści Załącznika do Uchwały Nr XV/81/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
XXXVII/305/22
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/304/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników.
Nr aktu prawnego
XXXVII/304/22
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/303/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” Moduł II w formie: „Opieka na odległość” na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVII/303/22
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/302/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXVII/302/22
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/301/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/301/22
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/300/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XXXVII/300/22
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-53/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie funkcjonowania, utrzymania i konserwacji placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-53/2022
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/299/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XXXVI/299/22
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji