ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/364/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XLIV/364/22
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/363/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/199/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XLIV/363/22
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/362/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2023.
Nr aktu prawnego
Nr XLIV/362/22
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/361/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
r XLIV/361/22
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/360/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
Nr XLIV/360/22
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/359/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XLIV/359/22
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/358/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 123, położonej w obrębie Zalewo nr 1
Nr aktu prawnego
XLIII/358/22
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/357/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 122/4, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XLIII/357/22
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/356/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 121, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XLIII/356/22
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/355/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 120, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
XLIII/355/22
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/354/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie rozpatrzenia zasadności wniosku o rozpoczęcie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Półwieś i Zalewo, z ustaleniem zakazu lokalizacji biogazowni oraz podobnych inwestycji generujących uciążliwość zapachową, hałas i drgania w odległości minimum 3 km od istniejącej zabudowy
Nr aktu prawnego
XLIII/354/22
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/353/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie
Nr aktu prawnego
XLIII/353/22
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/352/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIII/352/22
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/351/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLIII/351/22
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/350/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XLIII/350/22
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/349/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zalewo na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XLII/349/2
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/348/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Nr aktu prawnego
XLII/348/22
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/347/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisko różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Nr aktu prawnego
XLII/347/22
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/346/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Zalewie z 28 sierpnia 2020r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo.
Nr aktu prawnego
XLII/346/22
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/345/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r
Nr aktu prawnego
XLII/345/22
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/344/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XLII/344/22
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2022-08-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/343/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLI/343/22
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2022-08-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/342/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XLI/342/22
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/341/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Zalewie do Zespołu Doradczo – Opiniującego
Nr aktu prawnego
XL/341/22
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/340/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.
Nr aktu prawnego
XL/340/22
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/339/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku nr 1 w miejscowości Tarpno, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem 39/100 w nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 62/2 położona w obrębie Pozorty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/339/22
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/338/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 179/12, położona w obrębie Barty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/338/22
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/337/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/337/22
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/336/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Nr aktu prawnego
XL/336/22
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/335/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/335?22
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji