ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-117/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borecznie.
Nr aktu prawnego
0050-117/2022
Status
-
Lp: 32
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-116/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-116/2022
Status
-
Lp: 33
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-115/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-115/2022
Status
-
Lp: 34
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-114/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-114/2022
Status
-
Lp: 35
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-113/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-113/2022
Status
-
Lp: 36
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-112/2022 Burmistrz Zalewa z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-112/2022
Status
-
Lp: 37
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-111/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 27, położona w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-111/2022
Status
-
Lp: 38
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-110/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 51/9, położona w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-110/2022
Status
-
Lp: 39
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-109/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającej na promocji kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.
Nr aktu prawnego
0050-109/2022
Status
-
Lp: 40
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-108/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-108/2022
Status
-
Lp: 41
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-107/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-107/2022
Status
-
Lp: 42
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-106/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy".
Nr aktu prawnego
0050-106/2022
Status
-
Lp: 43
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-105/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Zalewo na rok 2022."
Nr aktu prawnego
0050-105/2022
Status
-
Lp: 44
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-104/2022 z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Zalewo w 2021 roku (w tym kwotę deficytu/nadwyżki oraz pozostałe informacje wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
Nr aktu prawnego
0050-104/2022
Status
-
Lp: 45
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/341/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Zalewie do Zespołu Doradczo – Opiniującego
Nr aktu prawnego
XL/341/22
Status
-
Lp: 46
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/340/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.
Nr aktu prawnego
XL/340/22
Status
-
Lp: 47
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/339/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku nr 1 w miejscowości Tarpno, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem 39/100 w nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 62/2 położona w obrębie Pozorty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/339/22
Status
-
Lp: 48
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/338/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 179/12, położona w obrębie Barty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/338/22
Status
-
Lp: 49
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/337/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/337/22
Status
-
Lp: 50
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/336/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Nr aktu prawnego
XL/336/22
Status
-
Lp: 51
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/335/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/335?22
Status
-
Lp: 52
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/334/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo od Województwa Warmińsko – Mazurskiego części zadań zarządcy drogi z zakresu pełnienia funkcji inwestora zadania inwestycyjnego na drodze wojewódzkiej nr 519
Nr aktu prawnego
XL/334/22
Status
-
Lp: 53
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/333/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
XL/333/222
Status
-
Lp: 54
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/332/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XL/332/22
Status
-
Lp: 55
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/331/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XL/331/22
Status
-
Lp: 56
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/330/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XL/330/22
Status
-
Lp: 57
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/329/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XL/329/22
Status
-
Lp: 58
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
1. Uchwała Nr XL/328/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XL/328/22
Status
-
Lp: 59
Data podjęcia
2022-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-103/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: realizacja zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Zalewo w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
0050-103/2022
Status
-
Lp: 60
Data podjęcia
2022-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-102/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zalewo w 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-102/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji