ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-59/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-59/2021
Status
-
Lp: 62
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-58/2021 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie: powołania komisji konsultacyjnej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Boreczno oraz projektu Statutu Sołectwa Śliwa
Nr aktu prawnego
0050-58/2021
Status
-
Lp: 63
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-57/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-57/2021
Status
-
Lp: 64
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenia 0050-56/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Zalewo, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Iławskiego.
Nr aktu prawnego
0050-56/2021
Status
-
Lp: 65
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-55/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Dobrzykach od roku szkolnego 2021/2022 wyłącznie w formie elektronicznej.
Nr aktu prawnego
0050-55/2021
Status
-
Lp: 66
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/231/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uznania za niezasadną petycji z dnia 17 kwietnia 2021r. złożonej przez Instytut Strategie 2050 przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w przedmiocie zamieszczania w uchwale Rady Miejskiej o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przepisów dających uprawnienie Burmistrzowi do oddania w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym bez konieczności spełniania wymagań kryterium dochodowego oraz osobom wychodzącym z systemu pieczy zastępczej bez konieczności spełniania wymagań dotyczących warunków zamieszkania oraz kryterium dochodowego.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/231/21
Status
-
Lp: 67
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/230/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/230/21
Status
-
Lp: 68
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/229/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 30/8 o powierzchni 0,0371 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/229/21
Status
-
Lp: 69
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/228/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Boreczno.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/228/21
Status
-
Lp: 70
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/227/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Śliwa
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/227/21
Status
-
Lp: 71
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/226/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Zalewo składników mienia komunalnego do korzystania.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/226/21
Status
-
Lp: 72
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/225/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N gr. województwa (Latkowo) – Bajdy – Zalewo– etap II".
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/225/21
Status
-
Lp: 73
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/224/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści uchwały Nr XXIII/177/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/124, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/224/21
Status
-
Lp: 74
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/223/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 519/3, położona w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/223/21
Status
-
Lp: 75
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/222/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 143/26, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/222/21
Status
-
Lp: 76
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/221/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 125, o powierzchni 0,0041 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 26 m2
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/221/21
Status
-
Lp: 77
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/220/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 125, o powierzchni 0,0118 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 22 m2
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/220/21
Status
-
Lp: 78
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/219/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/219/21
Status
-
Lp: 79
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/218/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/218/21
Status
-
Lp: 80
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/217/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/217/21
Status
-
Lp: 81
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/216/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021r.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/216/21
Status
-
Lp: 82
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
1. Uchwała Nr XXVIII/215/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2021- 2038.
Nr aktu prawnego
Nr XXVIII/215/21
Status
-
Lp: 83
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-54/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Zalewo w 2020 roku (w tym kwotę deficytu/nadwyżki budżetowej oraz pozostałe informacje wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
Nr aktu prawnego
0050-54/2021
Status
-
Lp: 84
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-53/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/26, położonej w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-53/2021
Status
-
Lp: 85
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 00550-52/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 293/3, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
0050-52/2021
Status
-
Lp: 86
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-51/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-51/2021
Status
-
Lp: 87
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-50/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-50/2021
Status
-
Lp: 88
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-49/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-49/2021
Status
-
Lp: 89
Data podjęcia
2021-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-48/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 23 kwietnia 20201 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050-48/2021
Status
-
Lp: 90
Data podjęcia
2021-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-47/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 85, położona w obrębie Barty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-47/2021
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji