ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/313/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/313/22
Status
-
Lp: 122
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/312/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/312/22
Status
-
Lp: 123
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/311/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/311/22
Status
-
Lp: 124
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/310/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/310/22
Status
-
Lp: 125
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/309/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcie przez Radę Miejską w Zalewie stanowiska wobec agresji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę oraz przyjęcia zdecydowanego sprzeciwu z powodu prowadzenia przez agresora działań wojennych z pogwałceniem wszelkich konwencji międzynarodowych, zwyczajów międzynarodowych oraz zasad ogólnych uznanych przez narody cywilizowane.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/309/22
Status
-
Lp: 126
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/308/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Północ” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
XXXVII/308/22
Status
-
Lp: 127
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/307/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
Nr XXXVII/307/22
Status
-
Lp: 128
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/306/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie uznania petycji za bezzasadną.
Nr aktu prawnego
XXXVII/306/22
Status
-
Lp: 129
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/305/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie dokonania zmian w treści Załącznika do Uchwały Nr XV/81/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
XXXVII/305/22
Status
-
Lp: 130
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/304/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników.
Nr aktu prawnego
XXXVII/304/22
Status
-
Lp: 131
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/303/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” Moduł II w formie: „Opieka na odległość” na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVII/303/22
Status
-
Lp: 132
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/302/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXVII/302/22
Status
-
Lp: 133
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/301/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/301/22
Status
-
Lp: 134
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/300/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XXXVII/300/22
Status
-
Lp: 135
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-54/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-54/2022
Status
-
Lp: 136
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-53/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie funkcjonowania, utrzymania i konserwacji placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-53/2022
Status
-
Lp: 137
Data podjęcia
2022-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-52/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z o. o. w Zalewie w roku 2022.
Nr aktu prawnego
0050-52/2022
Status
-
Lp: 138
Data podjęcia
2022-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-51/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego z cennikiem korzystania z usług portowych w Ekomarinie w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-51/2022
Status
-
Lp: 139
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-50/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 72/6, położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-50/2022
Status
-
Lp: 140
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-49/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-49/2022
Status
-
Lp: 141
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-48/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-48/2022
Status
-
Lp: 142
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-47/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-47/2022
Status
-
Lp: 143
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-46/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców giny Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-46/2022
Status
-
Lp: 144
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-45/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyroku dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-45/2022
Status
-
Lp: 145
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-44/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-44/2022
Status
-
Lp: 146
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-43/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-43/2022
Status
-
Lp: 147
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-42/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-42/2022
Status
-
Lp: 148
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-41/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie robót dodatkowych do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś"
Nr aktu prawnego
0050-41/2022
Status
-
Lp: 149
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-40/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-40/2022
Status
-
Lp: 150
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-39/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającej na promocji kultury fizycznej w zakresie sporów walki.
Nr aktu prawnego
0050-39/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji