ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/340/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.
Nr aktu prawnego
XL/340/22
Status
-
Lp: 122
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/339/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku nr 1 w miejscowości Tarpno, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem 39/100 w nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 62/2 położona w obrębie Pozorty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/339/22
Status
-
Lp: 123
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/338/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 179/12, położona w obrębie Barty, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/338/22
Status
-
Lp: 124
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/337/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/337/22
Status
-
Lp: 125
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/336/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Nr aktu prawnego
XL/336/22
Status
-
Lp: 126
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/335/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XL/335?22
Status
-
Lp: 127
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/334/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo od Województwa Warmińsko – Mazurskiego części zadań zarządcy drogi z zakresu pełnienia funkcji inwestora zadania inwestycyjnego na drodze wojewódzkiej nr 519
Nr aktu prawnego
XL/334/22
Status
-
Lp: 128
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/333/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zalewo w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
XL/333/222
Status
-
Lp: 129
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/332/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XL/332/22
Status
-
Lp: 130
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/331/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XL/331/22
Status
-
Lp: 131
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/330/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XL/330/22
Status
-
Lp: 132
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/329/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XL/329/22
Status
-
Lp: 133
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
1. Uchwała Nr XL/328/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zalewa - Panu Markowi Żylińskiemu wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XL/328/22
Status
-
Lp: 134
Data podjęcia
2022-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-103/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: realizacja zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Zalewo w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
0050-103/2022
Status
-
Lp: 135
Data podjęcia
2022-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-102/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zalewo w 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-102/2022
Status
-
Lp: 136
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-101/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-101/2022
Status
-
Lp: 137
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-100/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-100/2022
Status
-
Lp: 138
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-99/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo".
Nr aktu prawnego
0050-99/2022
Status
-
Lp: 139
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-97/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.
Nr aktu prawnego
0050-97/2022
Status
-
Lp: 140
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-96/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.
Nr aktu prawnego
0050-96/2022
Status
-
Lp: 141
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-95/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
00505-95/2022
Status
-
Lp: 142
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-94/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
Nr aktu prawnego
0050-94/2022
Status
-
Lp: 143
Data podjęcia
2022-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-93/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru formy przetargowej nieruchomości niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
0050-93/2022
Status
-
Lp: 144
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-92/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-92/2022
Status
-
Lp: 145
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-91/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym polegającego na organizacji zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.
Nr aktu prawnego
0050-91/2022
Status
-
Lp: 146
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-90/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.
Nr aktu prawnego
0050-90/2022
Status
-
Lp: 147
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzanie Nr 0050-89/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonej do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-89/2022
Status
-
Lp: 148
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-88/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-88/2022
Status
-
Lp: 149
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-87/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodartow domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
0050-87/2022
Status
-
Lp: 150
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-86/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-86/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji