ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-153/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024-2041
Nr aktu prawnego
0050-153/2023
Status
-
Lp: 122
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 152/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 14 listopada 2023 r. W sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego dostępnym na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl w imieniu Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
0050-152/2023
Status
-
Lp: 123
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-151/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 09 listopada 22023r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ubiegających sie o pomoc zdrowotna w 2023roku
Nr aktu prawnego
0050-151/2023
Status
-
Lp: 124
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-150/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego".
Nr aktu prawnego
0050-150/2023
Status
-
Lp: 125
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 - 149/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie: powierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zalewie realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-149/2023
Status
-
Lp: 126
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 148/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie: zasad wynajmowania VOLKSWAGENA TRANSPORTERA będącego własnością Gminy Zalewo dla jednostek organizacyjnych Gminy Zalewo oraz osób indywidualnych, a także wysokości opłat pobieranych przez gminę z tytułu jego wynajmu.
Nr aktu prawnego
0050-148/2023
Status
-
Lp: 127
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 0050 – 147/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-147/2023
Status
-
Lp: 128
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 0050- 146/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 30 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-146/2023
Status
-
Lp: 129
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 0050- 145/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 30 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie w 2023 r. kredytu długoterminowego w wysokości 3.864.603,00 zł. Gminie Zalewo”
Nr aktu prawnego
0050-145/2023
Status
-
Lp: 130
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-144/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 26 października 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie w roku 2023.
Nr aktu prawnego
0050-144/2023
Status
-
Lp: 131
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-143/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-143/2023
Status
-
Lp: 132
Data podjęcia
2023-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-141/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 19 października 2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej Regulaminu
Nr aktu prawnego
0050-141/2023
Status
-
Lp: 133
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/462/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
LVIII/462/23
Status
-
Lp: 134
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/461/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LVIII/461/22
Status
-
Lp: 135
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/460/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy, obejmującej nieruchomość określoną numerem ewidencyjnym gruntów 57/7 o powierzchni 5,1381 ha, położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LVIII/460/23
Status
-
Lp: 136
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/459/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LVIII/459/23
Status
-
Lp: 137
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/458/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVIII/458/23
Status
-
Lp: 138
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/457/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LVIII/457/23
Status
-
Lp: 139
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/456/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr VIII/7/23 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 18 września 2023r. złożonej przez osobę prawną w przedmiocie potrzeby stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii – (NIS2).
Nr aktu prawnego
LVIII/456/23
Status
-
Lp: 140
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/455/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
LVIII/455/23
Status
-
Lp: 141
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/454/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
LVIII/454/23
Status
-
Lp: 142
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-140/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Nr aktu prawnego
0050-140/2023
Status
-
Lp: 143
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 139/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-139/2023
Status
-
Lp: 144
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 138/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-138/2023
Status
-
Lp: 145
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 137/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023 r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-137/2023
Status
-
Lp: 146
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 136/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-136/2023
Status
-
Lp: 147
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 135/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-135/2023
Status
-
Lp: 148
Data podjęcia
2023-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050 - 134/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2023 r. w sprawie: upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Nr aktu prawnego
0050-134/2023
Status
-
Lp: 149
Data podjęcia
2023-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 0050- 133/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo”.
Nr aktu prawnego
0050-133/2023
Status
-
Lp: 150
Data podjęcia
2023-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-132/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 10-10-2023r. w sprawie: zmian w budżenie gminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
0050-132/2023
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji