ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-60/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
0050-60/2022
Status
-
Lp: 182
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-59/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050-59/2022
Status
-
Lp: 183
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050-58/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
0050-58/2022
Status
-
Lp: 184
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-57/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na jeziorach.
Nr aktu prawnego
0050-57/2022
Status
-
Lp: 185
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 00550-56/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wsparciu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.
Nr aktu prawnego
0050-56/2022
Status
-
Lp: 186
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-55/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie sportów walki.
Nr aktu prawnego
0050-55/2022
Status
-
Lp: 187
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/322/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, będącego jednostką organizacyjną Gminy, do wykonywania zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach przyznawania świadczeń pieniężnych podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz udzielenia w tym zakresie upoważnień.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/322/22
Status
-
Lp: 188
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/321/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2022 rok.”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/321/22
Status
-
Lp: 189
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/320/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 285/6, położonej w obrębie Zalewo nr 2.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/320/22
Status
-
Lp: 190
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/319/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów jako działki: Nr 91 oraz Nr 93/4 położonych w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo
Nr aktu prawnego
XXXVIII/319/22
Status
-
Lp: 191
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/318/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntów 222/3 o powierzchni 0,2527 ha oraz część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym gruntów 223/4 o powierzchni 0,8188 ha, położonych w obrębie Zalewo nr 1.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/318/22
Status
-
Lp: 192
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/317/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 118/27, położona w obrębie Zalewo nr 1, na rzecz użytkownika wieczystego.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/317/22
Status
-
Lp: 193
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/316/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1307N.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/316/22
Status
-
Lp: 194
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/315/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/315/22
Status
-
Lp: 195
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/314/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie pozostawienia ponownej petycji w tej samej sprawie bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XXXVIII/314/22
Status
-
Lp: 196
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/313/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/313/22
Status
-
Lp: 197
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/312/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/312/22
Status
-
Lp: 198
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/311/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/311/22
Status
-
Lp: 199
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/310/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/310/22
Status
-
Lp: 200
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/309/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcie przez Radę Miejską w Zalewie stanowiska wobec agresji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę oraz przyjęcia zdecydowanego sprzeciwu z powodu prowadzenia przez agresora działań wojennych z pogwałceniem wszelkich konwencji międzynarodowych, zwyczajów międzynarodowych oraz zasad ogólnych uznanych przez narody cywilizowane.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/309/22
Status
-
Lp: 201
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/308/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Północ” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
XXXVII/308/22
Status
-
Lp: 202
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/307/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
Nr XXXVII/307/22
Status
-
Lp: 203
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/306/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie uznania petycji za bezzasadną.
Nr aktu prawnego
XXXVII/306/22
Status
-
Lp: 204
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/305/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie dokonania zmian w treści Załącznika do Uchwały Nr XV/81/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
XXXVII/305/22
Status
-
Lp: 205
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/304/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników.
Nr aktu prawnego
XXXVII/304/22
Status
-
Lp: 206
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/303/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” Moduł II w formie: „Opieka na odległość” na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVII/303/22
Status
-
Lp: 207
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/302/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXVII/302/22
Status
-
Lp: 208
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/301/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/301/22
Status
-
Lp: 209
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/300/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XXXVII/300/22
Status
-
Lp: 210
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-54/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonie w roku 2022 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.
Nr aktu prawnego
0050-54/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji