Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ZALEWIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/465/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2024.
Nr aktu prawnego
LIX/465/23
Status
-
Lp: 32
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/464/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zalewo na 2024r.
Nr aktu prawnego
LIX/464/23
Status
-
Lp: 33
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/463/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024 – 2041.
Nr aktu prawnego
LIX/463/23
Status
-
Lp: 34
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-165/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury pn. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-165/2023
Status
-
Lp: 35
Data podjęcia
2023-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-163/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie
Nr aktu prawnego
0050-163/2023
Status
-
Lp: 36
Data podjęcia
2023-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 0050-158/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2024 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dowozie ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zalewo do placówek edukacyjnych PSONI (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) Koło w Ostródzie.
Nr aktu prawnego
0050-158/2023
Status
-
Lp: 37
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-157/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węgla Zespołowi Szkół w Zalewie
Nr aktu prawnego
0050-157/2023
Status
-
Lp: 38
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-155/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-155/2023
Status
-
Lp: 39
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-153/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2024-2041
Nr aktu prawnego
0050-153/2023
Status
-
Lp: 40
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 152/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 14 listopada 2023 r. W sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego dostępnym na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl w imieniu Gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
0050-152/2023
Status
-
Lp: 41
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-151/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 09 listopada 22023r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ubiegających sie o pomoc zdrowotna w 2023roku
Nr aktu prawnego
0050-151/2023
Status
-
Lp: 42
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-150/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego".
Nr aktu prawnego
0050-150/2023
Status
-
Lp: 43
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 - 149/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie: powierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zalewie realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
0050-149/2023
Status
-
Lp: 44
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050 – 148/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie: zasad wynajmowania VOLKSWAGENA TRANSPORTERA będącego własnością Gminy Zalewo dla jednostek organizacyjnych Gminy Zalewo oraz osób indywidualnych, a także wysokości opłat pobieranych przez gminę z tytułu jego wynajmu.
Nr aktu prawnego
0050-148/2023
Status
-
Lp: 45
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 0050 – 147/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo, przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
0050-147/2023
Status
-
Lp: 46
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 0050- 146/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 30 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo – rowerowych w Zalewie”
Nr aktu prawnego
0050-146/2023
Status
-
Lp: 47
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie NR 0050- 145/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 30 października 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie w 2023 r. kredytu długoterminowego w wysokości 3.864.603,00 zł. Gminie Zalewo”
Nr aktu prawnego
0050-145/2023
Status
-
Lp: 48
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-144/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 26 października 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad związanych z powierzeniem niektórych zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie w roku 2023.
Nr aktu prawnego
0050-144/2023
Status
-
Lp: 49
Data podjęcia
2023-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-143/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050-143/2023
Status
-
Lp: 50
Data podjęcia
2023-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-141/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 19 października 2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej Regulaminu
Nr aktu prawnego
0050-141/2023
Status
-
Lp: 51
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/462/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
LVIII/462/23
Status
-
Lp: 52
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/461/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LVIII/461/22
Status
-
Lp: 53
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/460/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy, obejmującej nieruchomość określoną numerem ewidencyjnym gruntów 57/7 o powierzchni 5,1381 ha, położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
LVIII/460/23
Status
-
Lp: 54
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/459/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LVIII/459/23
Status
-
Lp: 55
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/458/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVIII/458/23
Status
-
Lp: 56
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/457/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LVIII/457/23
Status
-
Lp: 57
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/456/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr VIII/7/23 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 18 września 2023r. złożonej przez osobę prawną w przedmiocie potrzeby stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii – (NIS2).
Nr aktu prawnego
LVIII/456/23
Status
-
Lp: 58
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/455/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
LVIII/455/23
Status
-
Lp: 59
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/454/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
LVIII/454/23
Status
-
Lp: 60
Data podjęcia
2023-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 0050-140/2023 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Nr aktu prawnego
0050-140/2023
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji