ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/392/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Murawki, dotyczących zmiany rodzaju miejscowości, z: Murawki – jako część wsi Urowo, na: Murawki – wieś.
Nr aktu prawnego
Nr XLVII/392/23
Status
-
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/391/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 233, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XLVII/391/23
Status
-
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/390/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 231, położonej w obrębie Boreczno, gmina Zalewo.
Nr aktu prawnego
XLVII/390/23
Status
-
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/389/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
XLVII/389/23
Status
-
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/388/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
XLVII/388/23
Status
-
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/387/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
XLVII/387/23
Status
-
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/386/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XLVII/386/23
Status
-
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/385/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/291/17 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
XLVII/385/23
Status
-
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/384/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
XLVII/384/23
Status
-
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/383/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023- 2040.
Nr aktu prawnego
XLVII/383/23
Status
-
Lp: 11
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/382/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Zalewo, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
Nr aktu prawnego
XLVI/382/22
Status
-
Lp: 12
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/381/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XLVI/381/22
Status
-
Lp: 13
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/380/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na lata 2023 – 2026.
Nr aktu prawnego
XLVI/380/22
Status
-
Lp: 14
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/379/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2025”.
Nr aktu prawnego
XLVI/379/22
Status
-
Lp: 15
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/378/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr VII/6/22 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji wniesionej przez Mieszkańców miejscowości Wieprz w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu na budowę drogi asfaltowej w Wieprzu, która przebiega wzdłuż jeziora Jeziorak z Wieprza do Pomielina oraz uznania petycji za bezzasadną.
Nr aktu prawnego
XLVI/378/22
Status
-
Lp: 16
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/377/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XLVI/377/22
Status
-
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/376/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2023.
Nr aktu prawnego
XLVI/376/22
Status
-
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/375/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zalewo na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLVI/375/22
Status
-
Lp: 19
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/374/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2022- 2039.
Nr aktu prawnego
XLVI/374/22
Status
-
Lp: 20
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/373/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zalewo na 2023r.
Nr aktu prawnego
XLVI/373/22
Status
-
Lp: 21
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/372/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2023 – 2040.
Nr aktu prawnego
XLVI/372/2022
Status
-
Lp: 22
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVI/371/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XLVI/371/22
Status
-
Lp: 23
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała NR XLVI/370/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
Nr aktu prawnego
XLVI/370/22
Status
-
Lp: 24
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-179/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 51/9 położonej w obrębie Zalewo nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-179/2022
Status
-
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-178/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku nr 5, usytuowanego na działce nr 315/25 w miejscowości Dajny, gmina Zalewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-178/2022
Status
-
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-177/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 123 położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-177/2022
Status
-
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-176/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 122/4 położonego w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-176/2022
Status
-
Lp: 28
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-175/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 121 położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-175/2022
Status
-
Lp: 29
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-174/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 120 położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
Nr aktu prawnego
0050-174/2022
Status
-
Lp: 30
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050-173/2022 Burmistrza Zalewa z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wdrożenia Zasad oszczędzania energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim w Zalewie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Zalewo.
Nr aktu prawnego
0050-173/2022
Status
-

Nawigacja między stronami listy informacji