ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 6170
Kierownictwo 1470
Referaty 1346
Referat Organizacyjny 2945
Referat Finansowy 3127
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 3029
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2562
Referat Rozwoju Lokalnego 2298
Urząd Stanu Cywilnego 2630
Numery telefonów 8186
Regulamin organizacyjny 1674
Skargi i wnioski 744
Umowy cywilno prawne 630
Petycje 651
BURMISTRZ 4147
Burmistrz Zalewa 4059
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 5535
Zarządzenia Burmistrza 279309
Decyzje Burmistrza 733
Informacje 1036
Raport o Stanie Gminy Zalewo 2829
RADA MIEJSKA 10699
Uchwały Rady Miejskiej 312262
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 4533
Skład Rady 3312
Komisje 2992
Plan pracy 2459
Dyżury 803
Terminy sesji 8015
Protokoły z sesji 16670
Interpretacje i zapytania Radnych 766
Głosowanie Radnych na sesjach 15726
Sesje Rady 19035
AKTUALNOŚCI 4899
OGŁOSZENIA 4854
Burmistrza Zalewa 7099
Inne 7583
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 96600
OGŁOSZENIE O PRACY 25733
SPRAWY PETENTÓW 2650
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 240848
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 1669
AKTY PRAWNE 322687
Zarządzenia Burmistrza 288168
Uchwały Rady Miejskiej 286025
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 19300
O wartości poniżej 130.000,00 zł 36223
O wartości powyżej 130.000,00 zł 0
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 11406
Archiwum - o wartości powyżej 130.000,00 zł 16246
Archiwum - do 30 tys. euro 15519
Archiwum - powyżej 30 tys. euro 30594
PRAWO LOKALNE 1742
Statut Gminy 1165
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 3191
Stawki podatkowe 3812
Zwolnienia podatkowe 627
Deklaracje podatkowe 4381
Pomoc publiczna ulgi 539
Zwrot Podatku Akcyzowego 1839
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 6644
OCHRONA ŚRODOWISKA 3405
Zawiadomienia i obwieszczenia 11223
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 8250
Azbest 889
Przydomowe oczyszczalnie 1700
Gospodarka odpadami komunalnymi 6079
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 3740
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3178
Plan Urządzenia Lasu - Projekty 34
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 10546
Obwieszczenia 17540
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1957
Plany zagospodarowania przestrzennego 4431
WYBORY 2109
Prezydent RP 2020 22146
Referendum 548
Sejm i Senat 512
Parlament UE 505
Samorządowe 578
FINANSE 2515
Budżet 4095
Wieloletnia prognoza finansowa 1618
Opinie RIO 6084
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 2421
Sprawozdania finansowe 2655
Sprawozdania z wykonania budżetu 2633
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 8916
Sprzedaż nieruchomości 88748
Dzierżawa nieruchomości 8643
Gospodarka mieszkaniowa 781
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 585
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1977
Otwarte konkursy ofert 28969
Oferty pozakonkursowe 549
Program współpracy 6041
Pliki do pobrania 1090
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 9111
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 10996
ZOSiP 5807
Sprawozdania 83
Bilans jednostki budżetowej 176
Rachunek zysków i strat jednostki 172
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 170
Informacja dodatkowa 229
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 8983
PETYCJE 15975
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 3382
Referat Finansowy 480
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 472
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 466
Referat Rozwoju Lokalnego 480
Referat Organizacyjny 503
Urząd Stanu Cywilnego 503
Inne 491
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 7715
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 1131
Numery telefonów sołtysów 3131
Numery telefonów przewodniczących osiedli 1397
Konsultacje społeczne 3275
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 877
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 11201
www.spis.gov.pl 4
Najczęściej zadawane pytania 0
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 2175
ARCHIWUM 2208
PLIKI DO POBRANIA 1246
Inspektor Nadzoru 3131
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 76
Zasady najmu lokali 174
Zespół Doradczo - Opiniujący 83

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 478893
Redakcja biuletynu 1844
Mapa serwisu 1989
Statystyki 2742
Kanały RSS 1389
Kontakt 17941
« powrót do poprzedniej strony