ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 6798
Kierownictwo 1615
Referaty 1487
Referat Organizacyjny 3332
Referat Finansowy 3529
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 3493
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2869
Referat Rozwoju Lokalnego 2594
Urząd Stanu Cywilnego 3045
Numery telefonów 9884
Regulamin organizacyjny 1962
Skargi i wnioski 853
Umowy cywilno prawne 691
Petycje 730
BURMISTRZ 4544
Burmistrz Zalewa 4603
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 6785
Zarządzenia Burmistrza 329903
Decyzje Burmistrza 818
Informacje 1275
Raport o Stanie Gminy Zalewo 3364
RADA MIEJSKA 11284
Uchwały Rady Miejskiej 379271
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 5497
Skład Rady 3781
Komisje 3362
Plan pracy 2937
Dyżury 978
Terminy sesji 9554
Protokoły z sesji 20419
Interpretacje i zapytania Radnych 861
Głosowanie Radnych na sesjach 19663
Sesje Rady 23774
AKTUALNOŚCI 5447
OGŁOSZENIA 5397
Burmistrza Zalewa 8278
Inne 8769
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 109544
OGŁOSZENIE O PRACY 30852
SPRAWY PETENTÓW 2935
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 281468
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 1858
AKTY PRAWNE 390446
Zarządzenia Burmistrza 338243
Uchwały Rady Miejskiej 336409
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 20594
O wartości poniżej 130.000,00 zł 42350
O wartości powyżej 130.000,00 zł 0
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 13305
Archiwum - o wartości powyżej 130.000,00 zł 18920
Archiwum - do 30 tys. euro 16793
Archiwum - powyżej 30 tys. euro 33101
PRAWO LOKALNE 1928
Statut Gminy 1453
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 92
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 3599
Stawki podatkowe 4783
Zwolnienia podatkowe 696
Deklaracje podatkowe 5002
Pomoc publiczna ulgi 602
Zwrot Podatku Akcyzowego 2250
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 7735
OCHRONA ŚRODOWISKA 3949
Zawiadomienia i obwieszczenia 14014
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 9727
Azbest 1082
Przydomowe oczyszczalnie 1993
Gospodarka odpadami komunalnymi 7360
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 4242
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3624
Plan Urządzenia Lasu - Projekty 180
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 11759
Obwieszczenia 20996
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2243
Plany zagospodarowania przestrzennego 5371
WYBORY 2414
Wybory uzupełniajace do Rady Miejskiej 623
Prezydent RP 2020 24744
Referendum 608
Sejm i Senat 574
Parlament UE 572
Samorządowe 661
FINANSE 2729
Budżet 4712
Wieloletnia prognoza finansowa 1874
Opinie RIO 7221
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 2860
Sprawozdania finansowe 3147
Sprawozdania z wykonania budżetu 3337
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 9380
Sprzedaż nieruchomości 94034
Informacja o wyniku przetargu 164
Dzierżawa nieruchomości 9716
Gospodarka mieszkaniowa 853
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 657
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 2114
Otwarte konkursy ofert 33656
Oferty pozakonkursowe 609
Program współpracy 7279
Pliki do pobrania 1309
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 10513
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 13009
ZOSiP 7519
Sprawozdania 145
Bilans jednostki budżetowej 330
Rachunek zysków i strat jednostki 319
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 322
Informacja dodatkowa 440
Dofinansowanie pracowdawcom kosztów kształcenia młodocianych praconików 187
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 10130
PETYCJE 19505
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 3971
Referat Finansowy 713
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 688
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 688
Referat Rozwoju Lokalnego 698
Referat Organizacyjny 703
Urząd Stanu Cywilnego 728
Inne 713
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 8960
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 1263
Numery telefonów sołtysów 3740
Numery telefonów przewodniczących osiedli 1676
Konsultacje społeczne 4097
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 1208
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 13230
www.spis.gov.pl 4
Najczęściej zadawane pytania 0
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 2522
ARCHIWUM 2605
PLIKI DO POBRANIA 1538
Inspektor Nadzoru 3874
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 203
Zasady najmu lokali 474
Zespół Doradczo - Opiniujący 234

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 550728
Redakcja biuletynu 2003
Mapa serwisu 2137
Statystyki 3172
Kanały RSS 1531
Kontakt 21054
« powrót do poprzedniej strony