ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 5629
Kierownictwo 1349
Referaty 1234
Referat Organizacyjny 2571
Referat Finansowy 2771
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 2641
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2267
Referat Rozwoju Lokalnego 2012
Urząd Stanu Cywilnego 2282
Numery telefonów 6953
Regulamin organizacyjny 1429
Skargi i wnioski 651
Umowy cywilno prawne 558
Petycje 577
BURMISTRZ 3764
Burmistrz Zalewa 3606
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 4618
Zarządzenia Burmistrza 237409
Decyzje Burmistrza 652
Informacje 841
Raport o Stanie Gminy Zalewo 2373
RADA MIEJSKA 10281
Uchwały Rady Miejskiej 264071
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 3948
Skład Rady 2984
Komisje 2694
Plan pracy 2181
Dyżury 719
Terminy sesji 6888
Protokoły z sesji 13729
Interpretacje i zapytania Radnych 679
Głosowanie Radnych na sesjach 12849
Sesje Rady 15319
AKTUALNOŚCI 4346
OGŁOSZENIA 4310
Burmistrza Zalewa 5957
Inne 6567
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 83320
OGŁOSZENIE O PRACY 21946
SPRAWY PETENTÓW 2420
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 208261
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 1472
AKTY PRAWNE 268894
Zarządzenia Burmistrza 245795
Uchwały Rady Miejskiej 243914
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 18104
O wartości poniżej 130.000,00 zł 31412
O wartości powyżej 130.000,00 zł 0
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 9843
Archiwum - o wartości powyżej 130.000,00 zł 14116
Archiwum - do 30 tys. euro 14413
Archiwum - powyżej 30 tys. euro 28858
PRAWO LOKALNE 1607
Statut Gminy 968
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 2950
Stawki podatkowe 3199
Zwolnienia podatkowe 578
Deklaracje podatkowe 3932
Pomoc publiczna ulgi 485
Zwrot Podatku Akcyzowego 1384
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 5462
OCHRONA ŚRODOWISKA 2992
Zawiadomienia i obwieszczenia 9132
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6936
Azbest 698
Przydomowe oczyszczalnie 1468
Gospodarka odpadami komunalnymi 5072
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 3359
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2777
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 9469
Obwieszczenia 14086
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1652
Plany zagospodarowania przestrzennego 3540
WYBORY 1984
Prezydent RP 2020 19852
Referendum 503
Sejm i Senat 460
Parlament UE 456
Samorządowe 520
FINANSE 2298
Budżet 3573
Wieloletnia prognoza finansowa 1371
Opinie RIO 5094
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 2069
Sprawozdania finansowe 2240
Sprawozdania z wykonania budżetu 2077
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 8506
Sprzedaż nieruchomości 83804
Dzierżawa nieruchomości 7777
Gospodarka mieszkaniowa 710
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 521
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1847
Otwarte konkursy ofert 24482
Oferty pozakonkursowe 500
Program współpracy 5053
Pliki do pobrania 931
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 7844
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 9193
ZOSiP 4536
Sprawozdania 27
Bilans jednostki budżetowej 51
Rachunek zysków i strat jednostki 48
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 51
Informacja dodatkowa 59
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 8095
PETYCJE 12945
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2820
Referat Finansowy 295
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 298
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 287
Referat Rozwoju Lokalnego 302
Referat Organizacyjny 304
Urząd Stanu Cywilnego 304
Inne 306
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 6445
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 957
Numery telefonów sołtysów 2412
Numery telefonów przewodniczących osiedli 1134
Konsultacje społeczne 2533
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 557
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 9255
www.spis.gov.pl 4
Najczęściej zadawane pytania 0
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 1821
ARCHIWUM 1855
PLIKI DO POBRANIA 995
Inspektor Nadzoru 2408

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 420489
Redakcja biuletynu 1692
Mapa serwisu 1862
Statystyki 2498
Kanały RSS 1279
Kontakt 15742
« powrót do poprzedniej strony