ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 3866
Kierownictwo 966
Referaty 880
Referat Organizacyjny 1715
Referat Finansowy 1805
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 1822
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1519
Referat Rozwoju Lokalnego 1343
Urząd Stanu Cywilnego 1346
Numery telefonów 4387
Regulamin organizacyjny 840
Skargi i wnioski 455
Umowy cywilno prawne 396
Petycje 425
BURMISTRZ 2605
Burmistrz Zalewa 2458
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 2665
Zarządzenia Burmistrza 127530
Decyzje Burmistrza 438
Informacje 513
Raport o Stanie Gminy Zalewo 1417
RADA MIEJSKA 9103
Uchwały Rady Miejskiej 131217
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 2215
Skład Rady 1972
Komisje 1818
Plan pracy 1310
Dyżury 498
Terminy sesji 3783
Protokoły z sesji 6963
Interpretacje i zapytania Radnych 446
Głosowanie Radnych na sesjach 6084
Sesje Rady 7762
AKTUALNOŚCI 2725
OGŁOSZENIA 2731
Burmistrza Zalewa 3225
Inne 3645
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 50512
OGŁOSZENIE O PRACY 12905
SPRAWY PETENTÓW 1640
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 133918
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 1060
AKTY PRAWNE 148470
Zarządzenia Burmistrza 134968
Uchwały Rady Miejskiej 130253
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 14273
O wartości poniżej 130.000,00 zł 14718
O wartości powyżej 130.000,00 zł 0
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 6049
Archiwum - o wartości powyżej 130.000,00 zł 7351
Archiwum - do 30 tys. euro 10951
Archiwum - powyżej 30 tys. euro 22448
PRAWO LOKALNE 1175
Statut Gminy 504
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 1900
Stawki podatkowe 1481
Zwolnienia podatkowe 388
Deklaracje podatkowe 2520
Pomoc publiczna ulgi 346
Zwrot Podatku Akcyzowego 661
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 3310
OCHRONA ŚRODOWISKA 2143
Zawiadomienia i obwieszczenia 4609
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3506
Azbest 409
Przydomowe oczyszczalnie 794
Gospodarka odpadami komunalnymi 2683
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 2193
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1715
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 5879
Obwieszczenia 6715
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 577
Plany zagospodarowania przestrzennego 1375
WYBORY 1619
Prezydent RP 2020 12787
Referendum 371
Sejm i Senat 329
Parlament UE 321
Samorządowe 374
FINANSE 1653
Budżet 2296
Wieloletnia prognoza finansowa 704
Opinie RIO 2786
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 1307
Sprawozdania finansowe 1336
Sprawozdania z wykonania budżetu 832
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 6461
Sprzedaż nieruchomości 24642
Dzierżawa nieruchomości 5520
Gospodarka mieszkaniowa 455
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 357
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1247
Otwarte konkursy ofert 16645
Oferty pozakonkursowe 345
Program współpracy 2532
Pliki do pobrania 450
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 4388
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5431
ZOSiP 2306
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 5425
PETYCJE 6186
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1429
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 3204
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 519
Numery telefonów sołtysów 948
Numery telefonów przewodniczących osiedli 587
Konsultacje społeczne 679
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 3706
www.spis.gov.pl 4
Najczęściej zadawane pytania 0
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 795
ARCHIWUM 813
PLIKI DO POBRANIA 282
Inspektor Nadzoru 671

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 249727
Redakcja biuletynu 1184
Mapa serwisu 1179
Statystyki 1923
Kanały RSS 908
Kontakt 9589