ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD MIEJSKI 5599
Kierownictwo 1341
Referaty 1226
Referat Organizacyjny 2562
Referat Finansowy 2759
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 2635
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2257
Referat Rozwoju Lokalnego 2005
Urząd Stanu Cywilnego 2275
Numery telefonów 6919
Regulamin organizacyjny 1420
Skargi i wnioski 649
Umowy cywilno prawne 555
Petycje 574
BURMISTRZ 3746
Burmistrz Zalewa 3578
Sprawozdanie z dniałalności Burmistrza 4587
Zarządzenia Burmistrza 236109
Decyzje Burmistrza 647
Informacje 829
Raport o Stanie Gminy Zalewo 2357
RADA MIEJSKA 10266
Uchwały Rady Miejskiej 261928
Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 3922
Skład Rady 2972
Komisje 2687
Plan pracy 2173
Dyżury 716
Terminy sesji 6835
Protokoły z sesji 13615
Interpretacje i zapytania Radnych 674
Głosowanie Radnych na sesjach 12720
Sesje Rady 15232
AKTUALNOŚCI 4325
OGŁOSZENIA 4292
Burmistrza Zalewa 5938
Inne 6535
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 83022
OGŁOSZENIE O PRACY 21772
SPRAWY PETENTÓW 2408
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 207329
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 1467
AKTY PRAWNE 267384
Zarządzenia Burmistrza 244384
Uchwały Rady Miejskiej 242448
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 18070
O wartości poniżej 130.000,00 zł 31257
O wartości powyżej 130.000,00 zł 0
Plan postępowania o udzielenie zamówienia 9816
Archiwum - o wartości powyżej 130.000,00 zł 14067
Archiwum - do 30 tys. euro 14390
Archiwum - powyżej 30 tys. euro 28783
PRAWO LOKALNE 1600
Statut Gminy 961
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 2939
Stawki podatkowe 3185
Zwolnienia podatkowe 573
Deklaracje podatkowe 3925
Pomoc publiczna ulgi 481
Zwrot Podatku Akcyzowego 1372
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 5394
OCHRONA ŚRODOWISKA 2978
Zawiadomienia i obwieszczenia 9105
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6924
Azbest 690
Przydomowe oczyszczalnie 1451
Gospodarka odpadami komunalnymi 5044
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i Transportu nieczystości ciekłych 3332
Rejestr działalności regulowanej Gminy Zalewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2769
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 9437
Obwieszczenia 14012
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1645
Plany zagospodarowania przestrzennego 3513
WYBORY 1981
Prezydent RP 2020 19811
Referendum 500
Sejm i Senat 459
Parlament UE 455
Samorządowe 519
FINANSE 2291
Budżet 3564
Wieloletnia prognoza finansowa 1362
Opinie RIO 5069
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach pulicznych 2058
Sprawozdania finansowe 2227
Sprawozdania z wykonania budżetu 2058
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 8486
Sprzedaż nieruchomości 83642
Dzierżawa nieruchomości 7752
Gospodarka mieszkaniowa 706
Obciążenie nieruchości ograniczonymi prawami rzeczowymi 518
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1839
Otwarte konkursy ofert 24291
Oferty pozakonkursowe 498
Program współpracy 5026
Pliki do pobrania 922
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 7786
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 9142
ZOSiP 4500
Sprawozdania 25
Bilans jednostki budżetowej 47
Rachunek zysków i strat jednostki 43
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 46
Informacja dodatkowa 53
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 8030
PETYCJE 12838
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2801
Referat Finansowy 288
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 291
Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego 279
Referat Rozwoju Lokalnego 295
Referat Organizacyjny 297
Urząd Stanu Cywilnego 294
Inne 298
KOORDYNATOR do SPRAW DOSTĘPNOŚCI 6378
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA) 952
Numery telefonów sołtysów 2386
Numery telefonów przewodniczących osiedli 1128
Konsultacje społeczne 2474
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 547
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 9142
www.spis.gov.pl 4
Najczęściej zadawane pytania 0
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 1802
ARCHIWUM 1838
PLIKI DO POBRANIA 989
Inspektor Nadzoru 2382

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 418348
Redakcja biuletynu 1686
Mapa serwisu 1855
Statystyki 2492
Kanały RSS 1272
Kontakt 15642