ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Referat Organizacyjny
 
Do właściwości i zadań Referatu Organizacyjnego należy całość spraw związanych z organizacją pracy Urzędu, obsługą kancelaryjno-techniczną Burmistrza, obsługą interesanta w Biurze Obsługi Interesanta, obsługą kancelaryjno-techniczną Rady Miejskiej i jej Komisji, a w szczególności:
 
1. W zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych:
 1. opracowywanie propozycji zmian struktury organizacyjnej Urzędu,
 2. organizacja wyborów, referendów i spisów statystycznych,
 3. prowadzenie Sekretariatu Burmistrza i jego Zastępcy, w tym:
 • przyjmowanie skarg i wniosków,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków i czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi,
 • przyjmowanie korespondencji, jej rejestrowanie i rozdzielanie,
 1. doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów,
 2. prowadzenie Biura Obsługi Interesanta, w tym:
 • udostępnianie interesantom odpowiednich formularzy i druków,
 • udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy w Urzędzie,
 • udzielanie informacji o właściwości i zadaniach referatów oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wysyłanie korespondencji i obsługa centrali telefonicznej,
 1. prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Burmistrza,
 2. prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 3. prowadzenie teczek organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych,
 4. ewidencja i przechowywanie Statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych Gminy,
 5. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. prowadzenie spraw w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
 7. nadzorowanie stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz współdziałanie w tym zakresie z Radca Prawnym,
 8. prowadzenie archiwum Urzędu i tablic informacyjnych,
 9. prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji i komputeryzacji Urzędu oraz administrowanie infrastruktura teleinformacyjna Urzędu: serwisami, usługami sieciowymi oraz systemami baz danych,
 10. koordynacja i nadzór nad udostępnianiem łączy internetowych, stron WWW i poczty
 11. elektronicznej,
 12. przygotowywanie sal konferencyjnych do sesji, narad, posiedzeń, zebrań i konferencji,,
 13. zaopatrzenie materiałowe i techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego,materiałów i pomocy biurowych, druków i formularzy oraz konserwacja sprzętu biurowego,
 14. prowadzenie działalności socjalnej Urzędu,
 15. administrowanie i remontowanie budynku Urzędu,
 16. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie ppoż.,
 17. obsługa spotkań Burmistrza z przedstawicielami różnych instytucji, organizacji itp.
 18. prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych i lustracyjnych.
 
2. W zakresie obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji:
 1. prowadzenie ewidencji Radnych i członków Komisji,
 2. prowadzenie ewidencji uchwał Rady, interpelacji i zapytań Radnych oraz wniosków i opinii Komisji, a także innych materiałów wpływających do Rady,
 3. przekazywanie Radnym, członkom Komisji i zaproszonym osobom zawiadomień o terminach sesji, posiedzeniach Komisji oraz ogłoszeń na tablice informacyjne,
 4. przekazywanie Radnym materiałów na sesje,
 5. protokołowanie sesji i posiedzeń Komisji oraz udostępnianie protokołów i innych dokumentów zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
 6. przyjmowanie korespondencji kierowanej do Rady i Radnych, jej rejestrowanie i rozdzielanie,
 7. czuwanie nad właściwym obiegiem dokumentów związanych z praca Rady i Komisji oraz pilnowanie terminowego przygotowania materiałów na sesje oraz posiedzenia Komisji,
 8. prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady,
 9. współpraca z referatami merytorycznymi w zakresie opracowywania projektów aktów stanowionych przez organy gminy,
 10. przekazywanie do publikacji i realizacji uchwał Rady,
 11. opracowywanie w zakresie zleconym przez Radę informacji o prawidłowości i terminowości realizacji wniosków Komisji, interpelacji i zapytań Radnych oraz działalności Komisji,
 12. czuwanie nad zabezpieczeniem praw Radnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Zalewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Makowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 10:53:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 10:53:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-24 12:29:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »