ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Referat Finansowy
 
Do właściwości i zadań Referatu Finansowego należą sprawy związane z gospodarką finansową  Gminy a w szczególności:
 
1. W zakresie księgowości budżetowej
 1. księgowanie dochodów i wydatków budżetowych, funduszy celowych oraz nanoszenie zmian budżetowych, sporządzanie komputerowych wydruków;
 2. czuwanie nad nie przekroczeniem planowanych wydatków jednostki oraz podległych jednostek organizacyjnych;
 3. współpraca ze Skarbnikiem Gminy w opracowywaniu projektu budżetu i funduszy celowych;
 4. czuwanie nad prawidłowością planowania budżetów jednostek podległych;
 5. prowadzenie ewidencji finansowej z zakresu inwestycji;
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych;
 7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Miejskiej;
 8. rozliczanie inwentaryzacji;
 9. sprawowanie nadzoru nad właściwym oznakowaniem sprzętu zgodnie z księgą inwentarzową;
 10. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 11. księgowanie dochodów i wydatków budżetowych, funduszy celowych oraz nanoszenie zmian budżetowych (sporządzanie wydruków komputerowych);
 12. czuwanie nad nie przekroczeniem planowanych wydatków budżetowych jednostki oraz podległych jednostek budżetowych.
 13. sprawozdanie sprawozdań budżetowych.
 
2. w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej:
 1. opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat;
 2. prowadzenie wymiaru podatków i opłat oraz prowadzenie rejestru wymiarowego;
 3. prowadzenie rejestru przypisów i odpisów, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń;
 4. aktualizowanie stanu gruntów z ewidencją gruntów przesyłanych przez geodezję;
 5. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłaszania danych o przedmiocie opodatkowania , w tym prowadzenie kontroli terenowych podmiotów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości;
 6. kompletowanie dokumentów w sprawach o stosowanie ulg i zwolnień podatkowych;
 7. prowadzenie rachunkowości dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz egzekwowanie tych należności;
 8. dokonywanie okresowych analiz z wpływów podatkowych oraz opracowywaniemateriałów w tym zakresie dla potrzeb Rady;
 9. prowadzenie rachunkowości dochodów budżetu z zakresu podatków i opłat osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
 10. egzekucja należności podatkowych , w tym:
 •  wystawianie upomnień na zalegających podatników;
 •  wystawianie tytułów wykonawczych na zalegających podatników;
 •  zabezpieczanie hipoteczne zadłużeń podatkowych;
 1. rozliczanie sołtysów z zebranych podatków oraz naliczanie wynagrodzeń z tego tytułu;
 2. instruowanie sołtysów o sposobie poboru w drodze inkasa zobowiązań pieniężnych;
 3. wydawanie zaświadczeń:
 • o stanie majątkowym;
 •  o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych;
 •  o spłacie PFZ;
 • o opłacaniu składek FURS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • o dochodowości w gospodarstwie rolnym;
 • o użytkach rolnych;
 1. prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;
 2. prowadzenie aktualizacji indywidualnych gospodarstw rolnych na potrzeby GUS;
 3. księgowanie podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
 4. prowadzenie spraw w zakresie:
 • umorzeń zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;
 •  odroczeń terminów płatności podatku lub odroczeń zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub rozłożeń na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 1. naliczanie opłaty prolongacyjnej;
 2. przygotowywanie wniosków i opracowywanie stanowisk w sprawach stosowania przez Urzędy Skarbowe ulg w pobieranych przez siebie podatkach, będących w całości dochodami Gminy;
 3. współdziałanie z Urzędami Skarbowymi w zakresie sprawdzania i przekazywania wniosków NIP;
 4. sporządzanie obowiązujących sprawozdań;
 5. księgowanie i egzekwowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
 
3. W zakresie księgowości i płac oraz podatku od towarów i usług - VAT:
 1. księgowanie wpłat: czynszu za lokale użytkowe, za dzierżawę gruntów, czynszu za lokale mieszkalne;
 2. obliczanie i pobieranie podatku VAT od działalności w Urzędzie Miejskim;
 3. egzekucja w/w czynszów, w tym:
 • wystawianie upomnień;
 • wystawianie tytułów wykonawczych;
 1. prowadzenie rejestru VAT;
 2. sporządzanie miesięcznej deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7);
 3. sporządzanie listy płac dla pracowników Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz umów absolwenckich i stażowych;
 4. prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i wychowawczych;
 5. prowadzenie kart wynagrodzeń i zasiłków pracowników;
 6. pobór i rozliczanie podatku dochodowego pracowników i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
 7. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników;
 8. sporządzanie listy wypłat diet Przewodniczącemu Rady, radnym i sołtysom;
 9. prowadzenie rozliczeń z tytułu zawieranych przez Gminę umów: zleceń, o dzieło i innych umów cywilnoprawnych;
 10. prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowników w PZU;
 11. wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
 12. sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
 13. rozliczanie oraz składanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację środków finansowych z tytułu robót publicznych, prac interwencyjnych oraz umów absolwenckich i stażowych.
 
4. W zakresie księgowości i obsługi kasowej:
 1. prawidłowe prowadzenie i obsługa kasy Urzędu;
 2. prowadzenie sprzedaży i uzupełnianie pogotowia znaków skarbowych;
 3. przyjmowanie opłat i należności pieniężnych na poszczególne kwitariusze;
 4. terminowe odprowadzanie należności do Banku na odpowiednie konta;
 5. przygotowywanie przelewów za należności pieniężne;
 6. prowadzenie ewidencji wpływu faktur i rachunków oraz dostarczanie ich do opisu poszczególnym pracownikom Urzędu;
 7. wydawanie za pokwitowaniem biletów opłaty targowej dla przedstawiciela administratora targowiska i rozliczanie go z pobranych opłat targowych;
 8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 9. sporządzanie deklaracji podatku dochodowego PIT-4, PIT-8A i PIT-8B;
 10. dokonywanie wymiaru podatku od posiadania psów oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych i księgowanie wpłat;
 11. wystawianie faktur VAT.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Zalewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Makowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 11:10:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 11:11:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-24 12:28:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »