ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Referat Inwestycji, Gospodarki Mienia Komunalnego
 
1. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
 1. gospodarowanie nieruchomościami mienia gminnego,
 2. prowadzenie zagadnień dzierżaw i zarządzania nieruchomościami miejskimi,
 3. przekazywanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę i najem,
 4. planowanie i nadzór nad realizacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz na cele gospodarki gruntami,
 5. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy Miasta i Gminy,
 6. sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie,
 7. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem praw do gruntów,
 8. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 9. obsługa transakcji zbycia nieruchomości lub ich części,
 10. prowadzenie aktualnych map ewidencyjnych zasobów gruntów,
 11. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 12. organizacja przetargów na zbycie lub dzierżawę mienia stanowiącego własność gminy,
 13. nadzór w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi, mieszkalnymi i socjalnymi.
 14. przygotowywanie terenów pod budownictwo,
 15. wykup nieruchomości na cele związane z działalnością Gminy, wnioskowanie o podjęcie czynności wywłaszczania, stosowanie prawa pierwokupu nieruchomości,
 16. przygotowywanie i przeprowadzanie procesu uwłaszczeniowego nieruchomości,
 17. aktualizacja cen nieruchomości, opłat rocznych za prawo użytkowania terenów i aktualizacja
 18. stawek dzierżawnych,
 19. ustalanie opłat adiacenckich,
 20. nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom, nazewnictwo ulic i placów,
 21. podziały nieruchomości i rozgraniczenia nieruchomości oraz znoszenia współwłasności,
 22. komunalizacja mienia Skarbu Państwa w trybie szczególnym, współudział w jego zagospodarowaniu.
 
2. W zakresie gospodarki komunalnej:
 1. składanie zapotrzebowań rozbudowy systemów infrastruktury technicznej Gminy,
 2. udział w opracowaniu koncepcji układu ulicznego wraz z drogową infrastrukturą techniczną nowo uzbrajanych terenów,
 3. uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia technicznego,
 4. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów inżynieryjnych, oczyszczania i usług komunalnych oraz współpraca        z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,
 5. nadzór nad modernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych budynków mieszkalnych ze 100% udziałem Gminy,
 6. zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg gminnych,
 7. wydawanie warunków technicznych do oświetlenia ulicznego,
 8. zarządzanie siecią dróg gminnych i ich utrzymaniem,
 9. wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii,
 10. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
 11. realizacja porozumień z administracja rządową ogólna i specjalna w zakresie zarządzania drogami ponadlokalnymi,
 12. nadzór nad eksploatacja i utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej,
 13. wydawanie warunków technicznych do przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej,
 14. uczestniczenie w odbiorach technicznych zadań inwestycyjnych dróg, sieci kanalizacji deszczowych i oświetlenia ulicznego,
 15. uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych dróg, sieci kanalizacji deszczowych i oświetlenia ulicznego,
 16. nadzór nad utrzymaniem czystości na drogach gminnych,
 17. nadzór nad zimowym utrzymaniem Gminy,
 18. nadzór nad targowiskiem miejskim,
 19. przygotowywanie materiałów na wybór wykonawcy dla małych zadań inwestycyjnych i zawarcie umów,
 20. nadzór nad placami zabaw na nieruchomościach gminnych,
 21. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej,
 22. przygotowanie decyzji na umieszczenie reklam i szyldów w pasach drogowych dróg
 23. gminnych,
 24. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem dostaw wody i odprowadzaniem ścieków,
 25. nadzór nad eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń związanych z zaopatrzeniem w energie cieplna.
 
3. W zakresie inwestycji i budownictwa:
 1. proponowanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach,
 2. przygotowywanie planów inwestycji od strony rzeczowo - finansowej,
 3. koordynowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych,
 4. przygotowywanie materiałów dla przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy dla zadań przewidzianych do realizacji,
 5. tworzenie, koordynowanie i monitorowanie realizacji strategii programów rozwojowych Gminy oraz ich aktualizacja,
 6. programowanie rozwoju infrastruktury w oparciu o prognozy opracowane przez właścicieli sieci infrastruktury technicznej,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i restrukturyzacji mieszkalnictwa,
 8. gromadzenie informacji o programach, środkach i funduszach pomocowych Unii,
 9. Europejskiej wspierających działalność samorządów lokalnych i innych organizacji oraz ich pozyskiwanie,
 10. gromadzenie informacji o dostępnych środkach pomocowych,
 11. opracowywanie projektów do strukturalnych programów pomocowych z Unii Europejskiej i innych instytucji,
 12. monitoring inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Zalewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Makowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-20 11:37:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-20 11:37:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-24 12:24:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »