ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
Do właściwości i zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy całość spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Miasta i Gminy, polityką ekologiczną oraz rolnictwem, a w szczególności:
 
1. W zakresie gospodarki przestrzennej:
 1. analizowanie stanu zagospodarowania przestrzennego Gminy, uzbrojenia terenu oraz stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 2. realizowanie zadań związanych z gospodarką przestrzenną zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (przygotowywanie projektów decyzji o warunkach
 3. zabudowy i lokalizacji celu publicznego)
 4. opracowywanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości wymagających wydzielenia dróg publicznych o ile ich rozgraniczenie nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. wydawanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości,
 7. opiniowanie terenów i obiektów przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia,
 8. realizowanie zadań związanych z ochroną zabytków,
 9. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości,
 10. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
 11. naliczanie opłaty planistycznej,
 12. opiniowanie umieszczania w miejscach publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych reklam, szyldów itp. oraz wydawanie zgody na ich realizacje na terenach komunalnych,
 13. prowadzenie procedury dotyczącej sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków.
 
2. W zakresie ochrony środowiska:
 1. nadzór nad realizacja polityki ekologicznej Gminy, w tym:
 • nadzór nad realizacja Programu Ochrony Środowiska,
 • przygotowanie i aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Zalewo,
 1. prowadzenie zadań w zakresie edukacji ekologicznej i koordynacja akcji proekologicznych związanych ze Sprzątaniem Świata,
 2. prowadzenie zadań w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności:
 • opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie wieloletniego planu gospodarki odpadami komunalnymi oraz nadzór nad kształtowaniem gospodarki odpadami,
 • wydawanie opinii w zakresie gospodarowania odpadami,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 1. opiniowanie prac geologicznych,
 2. prowadzenie opłat za korzystanie ze środowiska,
 3. prowadzenie i nadzór nad realizacja zadań finansowanych i dofinansowywanych z Ochrony Środowiska , w tym: opracowywanie rocznych planów przychodów i wydatków oraz rocznych sprawozdań z wykonania planów w zakresie Ochrony Środowiska,
 4. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia,
 5. prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 6. podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu danych w wykazie o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie,
 7. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • prowadzenia spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami, a także grzebowiskiem i spalaniem zwłok zwierzęcych i ich części,
 1. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów, wymierzania kar pieniężnych za usuniecie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
 2. wyrażanie zgody na usuwanie drzew z terenu gminy,
 3. realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym nadzór nad jakością wód w kąpieliskach,
 4. realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych, w tym:
 • przeprowadzanie kontroli nieskanalizowanych rejonów Gminy i egzekwowanie czynności eliminujących wprowadzanie nieczyszczonych ścieków do wód i ziemi,
 • nadzór nad realizacja przez właścicieli obowiązku podłączania budynków do nowo wybudowanych sieci sanitarnych,
 • ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 1. nadzór nad jakością wody pitnej i strefami ochronnymi ujęć wody, współpraca z organami administracji sanitarnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, informowanie konsumentów o jakości wody do spożycia,
 2. wykonywanie obowiązków zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt:
 • ustalanie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszympostępowaniu z nimi,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywna,
 • organizowanie zbiórki padliny,
 1. wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia właścicielowi w przypadku, rażącego zaniedbywania zwierzęcia,
 2. przygotowywanie do zatwierdzania taryf oraz zatwierdzanie regulaminu dostarczania wody,
 3. zapewnienie oczyszczania miasta (kosze uliczne, przystanki autobusowe, cmentarze).
3. W zakresie rolnictwa:
 1. wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 2. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów do zalesiania,
 3. przygotowywanie oświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 4. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem gruntów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Zalewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Makowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-24 12:21:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-24 12:21:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-24 12:21:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »